divendres, 10 de setembre de 2021

EN LES MANS DE JOAN DE SERRALLONGA

 
Salvador Casasubiranes, àlies Manxol, explica que el dilluns 20 de setembre de 1632 anava de al casa d’en Planes de Vidrà cap a Riudaura per a veure si el llogarien de pastor “y a la que fui al Collfret vaix encontrar ab un home que anave armat de pedrenyals y capa de pastor y manave una dona en sa companya que també aportave una capa de pastor y jo manave un ca negra que hera estat de la casa del Bach de Sant Llorens de Dos Munts y dit home me digue quem havia de menester”. Anava acompanyat d’un gos negre i li va sortir al pas en Serrallonga i la Joana Macissa.

Aquell home va treure de dins del bosc proper un rull de roba blanca, la va carregar al coll d’en Manxol i emprengueren el camí  cap a Joanetes.

“y nos ne anarem per un bosch espès enllà sempre fora de camí y nos destingueram en un alt de hont veiam que al gent venia de Joanetes passaria per al camí y n os ne anarem dalt el coll de Bracons”.

Passaren el coll de Bracons i al pobre Casasubiranes li caigué el rull de roba que portave. “com jo so manxol me caygue de las spallas y no pugui sostenir im caygue malesa avall y dit home se nefalloni y me que digue me degollaria si nom portave be lo rull lo qual va plegar llarch y mel va guarnir sobre las spallas fins a miges cuxas y me posa lo caputxo y la capa que jo portave desobra y ab un cordell ques tragué de una bossa mo va lligar tot plegat per lo mix de la sintura y nos ne anarem”.

I de nou carregat, tot tres seguiren el camí fins arribar prop de la masia de la Faja, sota mateix del santuari de nostra Senyora de Cabrera.

“y allí en una malesa nos aturarem a menjar y menjarem pa de tres pans y mix que dit home aportave y carn rustida de dues cuxas de bestia de llana y ell mateix va anar a sercar aygua en un torrentot quei ha allí ab una carabassa y mentres jo demani a al dona que hera romasa ab mi qui hera aquell home y dita dona me digue que hera en Serrallonga”.

Aquella dona era la Joana Macissa  i explicà a en Manxol que el rull de roba l’havien robat al coll de Canes a uns traginers, en una terrible actuació del bandoler quan li feren resistència:

“hu de dits tragines se hera gaffat ab ell ab gran coratge y que agafats rodolaren per una costa avall y que los dos altres tragines no ajudaren a llur company que com no tenia armes no pugue valer sinó que dit Serrallonga li va ficar al daga en las tripes fins a la creuera y encara dit traginer nol dexave fins que perde las forças y aleshores dit Serrallonga se alsa y li tira una padrinyalada y lo degolla al dit traginer y prengue dit drap”.

“Y mentres dita dona me comptave asso dit Serrallonga va arribar y me va donar de beure ab dita carabassa”.