dimarts, 30 de maig del 2023

LES TINES DE PEDRA DEL BAGES

 

El camí de retorn des de Vacarisses el vaig ben aprofitar per a visitar un lloc que volia conèixer de feia temps i que no havia tingut encara oportunitat de fer-ho: les tines de pedra de Pont de Vilomara i Trucafort.

La comarca del Bages havia estat, abans de l'arribada de la fil·loxera, la principal zona productora de vins de la Catalunya central, per sobre del Penedès. 

Això ho van aconseguir ocupant un 65% del sòl de la comarca amb vinya i destinant-hi llocs allunyats de les masies, en bancals situats en fortes pendents, que per la distància impossibilitaven el transport del raïm. 

Per a solucionar això van optar per construir les prototípiques tines de pedra del Bages. Espectaculars construccions cilíndriques o cúbiques on entraven i premsaven el raïm per la part posterior i el most queia en la part inferior, espai revestit de rajol ceràmic vermell, on fermentava. Obrint la boixa, una pedra amb un forat situada en la part més baixa, podien recollir el vi per a guardar-lo en botes i transportar-lo amb facilitat.

Testimonis d'aquesta històrica activitat han quedat diferents conjunts de tines escampades pel territori. Algunes simples amb una sola tina, com la del camí de les Generes,  i algunes amb un conjunt més nombrós, com les tines de les Solanes o les tines de Talamanca.

Arquitectura de gran valor, que podreu conèixer si accediu a aquest enllaç.

Les que vaig visitar estan situades al costat mateix del riu Llobregat i la riera de Mura, on es pot visitar l'interessant resclosa natural dels Tres Salts. L'entorn natural va patir el terrible incendi del Pont de Vilomara de l'any 2022, per tant es troba degradat i cal esperar que la seva futura recuperació li retorni tota la bellesa que va perdre.

Per cert, l'incendi de 2022 va afectar unes cinquanta cases d'urbanitzacions del Pont de Vilomara perquè no disposaven de franja perimetral contra incendis. Això és de bon recordar a aquelles persones que van posar el crit al cel perquè a la urbanització de Santa Coloma Residencial es van tallar arbres per a fer aquest perímetre. Els que van perdre al casa al Bages segur que van trobar a faltar el perímetre. Una bona lliçó.


divendres, 26 de maig del 2023

TERRITORIS LLUNYANS D'EN SERRALLONGA I EN JOAN VEHILS

 


Diumenge passat vaig aprofitar el desplaçament fins a Vacarisses per a fer fotografies de llocs i espais relacionats amb el Bordegàs Vehils i en Joan de Serrallonga. 

Vaig anar al territori dels germans Margarit, a Castellbisbal, i vaig fotografiar el pont gòtic de Martorell, popularment anomenat Pont del Diable. Un element espectacular i destacat de l'arquitectura del nostre país.

El pont va ser bastit a finals del segle XIII sobre un antic pont d'època romana. D'aquells temps conserva els fonaments i l'arc  triomfal d'entrada. Fou restaurat els anys 1768 i 1933, destruït durant la Guerra civil i restaurat els anys cinquanta del segle passat. El pont conserva la fesomia gòtica, amb dos arcs apuntats. 

Antigament era el pont de la cèlebre Via Augusta que salvava el riu Llobregat. Es troba situat a cavall dels termes de Martorell i Castellbisbal, atès que el riu fa de terme. 

Els germans Margarit, els bandolers per importants del país abans del regnat de Serrallonga, eren fills d'una casa propera que s'anomenava Can Margarit del Pont. Actualment està en ruïnes i no la vaig poder visitar.

Sí que vaig poder visitar i fotografiar un mas proper de Castellbisbal, ca n'Oliveró.

Gràcies al procés sumarial del Bordegàs Vehils, inserit en el procés d'en Serrallonga, sabem que l'any 1626 els Margarit van arribar amb la quadrilla a aquest mas i, com sigui que els amos els havien traït, van lligar i matar els dos germans Oliverons i van calar foc a la casa fins a cremar-la tota. Aquella venjança va ser ben sonada, i els sometent es va alçar per intentar atrapar els bandolers, sense aconseguir-ho.

En la meva visita a ca l'Oliveró vaig tenir oportunitat d'explicar aquesta història als actuals propietaris, que em van deixar fotografiar el mas per a un treball proper. La vam fer petar força estona, davant l'actual masia reconstruïda en el segle XVII i amb reformes posteriors, i vam convenir que la història dels masos és formada per capes i capes de diferents fets i persones. Capes de gent que hi ha viscut, capes de coses que hi han succeït... i entre aquests capes hi pot haver, com en aquesta ocasió, una història truculenta però interessant sobre bandolers.

De retorn cap a casa, també vaig fotografiar Can Carbonell de la Muntanya, a Terrassa, on Joan Vehils i un oncle seu que es deia Antoni Mollor hi van anar a robar dues mules.


dimarts, 23 de maig del 2023

LA QUADRILLA DELS GERMANS MARGARIT

 
En la segona desena del segle XVII es diu popularment que dues colles regnaven: la d'en Serrallonga a la muntanya i la dels Margarit a la plana, al Vallès. Els historiadors també convenen que el període en que les autoritats perseguien als de la plana en Serrallonga disposava de més via lliure per als seus actes i, per tant, aquest període coincidiria amb el de màxim apogeu de la quadrilla de les Guilleries.

El que està clar és que uns i altres van coincidir en més d'una ocasió, agrupant-se quan els convenia per a perpetrar robatoris. Un dels més coneguts és l'assalt al camí ral , al coll de Montcada, del carruatge que transportava a la comtessa d'Erill.

"La vigilia de Nostra Senyora de agost de dit any 1625 anant jo aquadrillat ab dits Margarits y tronantnos dalt en lo coll de Moncada resolguerem baxar baix en lo cami dral de dit coll y posarnos a pas pera robar... y estant nosaltres en dit pas arriba un cotxe en lo qual anaven la comtessa de Erill y lo abat de Erill als quals isquerem y parlarem ab dita comtessa a la portalera del cotxe y per ferlos cortesia quatre o sinch de nosaltres los acompanyarem un tros amunt ...."

Y en haverlos dexats tornarem en dit puesto ahont continuarem robant als passatgers perque dita comtessa y abbat nos prometeren de no descobrirnos".

Les dues colles s’ajuntaven indistintament a plana o a muntanya, el Fadrí de Sau ho explica en el procés judicial:

"Quan los Margarits regnaven que baxaren dits Margarits ab altres de llur quadrilla a trobarnos a nosaltres a la volta de Caros y devallantnosne tots junts que erem la quadrilla de montanya i la de assi del Valles passarem a Seva y dits Margarits digueren que encara que ells no fossen de montanya tambe tenien amichs per alli y que aixi picassem en casa dit Garau de Seva que ell nos donaria a sopar de bona gana".

Els Margarits provenien del mas Margarit del Pont de Castellbisbal, un mas amb possibilitats i mossos (també sabem que Francesc Margarit sabia llegir), per tant no eren el prototip de bandolers pobres.

Per la literatura de canya i cordill sabem com van acabar els caps de quadrilla.

En una batuda contra la quadrilla organitzada pel lloctinent de Catalunya Miquel de los Santos de San Pedro, Francesc Margarit i alguns bandoleres foren atrapats el 3 de març de 1627. Miquel Margarit va escapar, però fou detingut el 18 del mateix mes, junt amb el bandoler Valentí Graus.

Amb la desfeta de la quadrilla dels Margarit el primer maldecap de les autoritats va passar a ser la quadrilla d’en Serrallonga.

dimarts, 16 de maig del 2023

EL PRIMER ROBATORI DE JOAN VEHILS, DIT LO BORDEGÀS

 
Estem a les presons del palau Reial de Barcelona, el diumenge 7 de desembre de l’any 1631. Davant el “magnífic relator reial Pau Guiamet” compareix el reu  Joan Vehils, àlies “lo Bordegàs Vehils”, d’ofici paraire de llana, de trenta dos anys d’edat, natural de Terrassa, diòcesis de Barcelona, i sota jurament es disposa a dir la veritat.  

Vehils estava casat i tenia la seva muller al regne de Castella, fora de Catalunya. És possible que fos fill (d’ací el sobrenom “bordegàs”, que equival a fadrí o jove) d’un tal Joan Vehils (natural de Cabrera) , també paraire, que trobem perseguit pel sots-batlle de Terrassa l’any 1583 (“Terrassa en els segles XVI i XVII; entre la solidaritat i la por”, article d’Ismael Almazán).

Un testimoni el descriu com “un fadrinet que comensave a posar barba”.

En el procés sumarial comença per dir: “Que es veritat que jo he comesos diversos delictes en lo present principat de Cathalunya en companyia de Francesch y Miquel Margarits, lladres de pas y caps de quadrilla.

La seva vida delictiva va ser molt curta , però intensa, i es va iniciar  com a  membre de la quadrilla dels Margarits, “la colla de la plana” com eren anomenats per la quadrilla d’en Serrallonga, la de les Guilleries, la “colla de la muntanya”.

“Y lo primer delicte que jo cometi en llur companyia fou un robo en lo camí real qui va de la vila de Masquefa a al de Piera  en un camí fondo quey ha y fou desta manera, que en lo estiu del any 1626 essent jo amich y conegut de dits Francesch y Miquel Margarits y sabent que  en aquella occasio eren deves la montanya y boschs de Sant Llorens Çavalls los ani a trobar  en un bosch y resti en llur companyia tres o quatre dies passats los quals me digue lo dit Francesc Margarit quens ne anassem a fer algun robo en algun camí real y reparant jo en anarhi per no ser conegut me digue dit Margarit quem podia posar algun mocador devant al cara per eixir als passatgers y jo me resolgui de seguirlos yns posarem en lo sobredit pas pera robar als passatgers algunes dues hores passat mig dia que robarem poca gent perque apenes passave ningu y també perquè forem descoberts”.

La quadrilla , en aquella ocasió, la formaven els germans Margarit, Joan Vehils, Bartomeu Alsina (àlies lo Guerxo) , Jaume Ginescar (àlies la Guineu), Joan Bordes (àlies lo Bover), Francesc Casellachs i  Joan (àlies lo Gavatx Roig).


divendres, 12 de maig del 2023

EL BORDEGÀS VEHILS, UN BANDOLER DE TERRASSA

 El procés sumarial del bandoler Joan de Serrallonga, recuperat en el segle XIX per l’historiador Joan Cortada, guardat en el museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, mecanografiat per l’Ateneu Barcelonès els anys trenta del segle passat i digitalitzat i posat a disposició de tothom en el servei Memòria Digital de Catalunya, és un document imprescindible per a consultar i conèixer la història del bandoler de les Guilleries, però també per a conèixer el bandolerisme català del Barroc més enllà del protagonista del procés.

Resseguir les declaracions dels homes i dones de la quadrilla, dels testimonis i del mateix Serrallonga ens permeten conèixer com era realment el bandolerisme del segle XVII.

Però s’hi afegeix un altre al·licient: en el procés s’hi van afegir peces que no corresponen al judici del bandoler de les Guilleries. Aquestes parts ens parlen de declaracions i delictes d’altres lladres de pas i malfactors que es van moure pel nostre país en les darreres estivacions temporals del bandolerisme del Barroc.

Hi trobem així parts de la història delictiva, per exemple,  de Rafel Morell de Vilanna, de Miquel Campeny d’Arbúcies o del Monget de Cardedeu.

I n’hi ha una d’especialment  atractiva i interessant.

Per extensa, doncs ocupa quinze fulls de declaracions del bandoler que es jutja i disset d’altres testimonis que en fan referència.

Per la quadrilla de la que formà part el bandoler que es jutja: els Margarit del Vallès. La gran quadrilla de la plana amb la qual s’havien aplegat els de les Guilleries en diferents ocasions. La quadrilla que en decaure, va donar pas al regnat del darrer gran bandoler del XVII.

Per ser el document que ens permet conèixer millor el radi i les accions dels germans Margarit.

Per ser un document on el bandoler que es jutja relaciona un extens mostrari d’actuacions i d’espais, permetent conèixer de primera mà com eren les malifetes i on les cometien.

Tot això és el que ens explica el procés sumarial del bandoler Joan Vehils, el “Bordegàs Vehils” de Terrassa.

A Terrassa tenim referència documentada de diferents actes delictius comesos en el segle XVI per lladres de la vila ( , com també per un capitost nyerro com Perot Rocaguinarda. En les proximitats sempre s’ha explicat la llegenda del bandoler Capablanca.

El Bordegàs Vehils vindria a afegir-se a aquest estol de bandolers terrassencs, amb la particularitat de venir acompanyat de la seva història personal i delictiva i d’haver estat membre de la coneguda quadrilla dels Margarit.

Joan Vehils pot esdevenir, si es vol, en el bandoler més explícit i conegut de la vila de Terrassa.


dimarts, 9 de maig del 2023

"SERRALLONGA, AVENTURES I DESVENTURES DEL MÉS GRAN DELS BANDOLERS" DE XAVIER LÓPEZ

 

S’acaba d’ampliar la col·lecció de tresors del bandoler amb la publicació d’un nou llibre, editat per l’Ajuntament de Viladrau, i del qual és autor Xavier López Vázquez.

Amb en Xavier hem forjat una amistat que va néixer de la passió compartida de tots dos per en Serrallonga. Educador, comunicador i assessor ambiental, és una de les ànimes  d’Educa Viladrau. Empresa dedicada a la promoció i l’educació del territori i el medi ambient.

Fa un temps em va proposar d’il·lustrar un llibre que tenia entre mans. I finalment ha sortir publicat i es va presentar a Viladrau aquest passat Sant Jordi.

El títol del llibre és “Serrallonga, aventures i desventures del més gran dels bandolers”. S’estructura en diferents parts que es complementen:

La primera i bàsica és un relat novel·lat de la història del bandoler fill de Viladrau, tal com s’explica a Viladrau. És una narració de la possible història d’en Serrallonga, des que neix fins que fineix a Barcelona, transitant per totes les aventures i desventures de la seva vida.  No és una biografia històrica, sinó un relat que transita entre la realitat i la ficció del personatge. Una nova incursió en la història d’un personatge que permet al mateix temps l’ús de llicències èpiques i aspectes verídics. Com han fet, des del segle XIX altres autors.

La presentació del llibre ja és una declaració d’intencions: “La realitat i la fantasia es combinen de tal manera que de vegades costa destriar una de l’altra” i “Això és el que acostuma a passar amb les tradicions populars”. Un tret distintiu d’en Serrallonga, la seva maleabilitat.

Segueix un capítol dedicat a les llegendes més conegudes del bandoler i també un dedicat a la seva cronologia. De nou, aquesta combinació de fantasia i de realitat, sempre presents en el bandoler.

Tot es completa amb la relació de bandolers de la quadrilla de les Guilleries; una relació de cançons, romanços i plecs de canya i cordill; una entrevista impossible amb el bandoler; un glossari per a conèixer millor les paraules i una síntesi  de la narració del bandoler en tres idiomes.

És un llibre eminentment educatiu, doncs neix dels textos que han animat les narracions que ha fet en Xavier en les activitats que ha dedicat  a en Serrallonga, i es complementa amb un corpus molt divers de narracions que ajuden a aproximar-se al mite del bandoler, tot ajudant a fer conèixer la seva història amb uns breus apunts.

La virtut d’en Serrallonga i altres personatges del seu calat: gaudir dels atractius de la fantasia i la realitat que l’envolten.

L’aportació del llibre a la bibliografia del bandoler és fixar de nou el mite en el seu territori. El que fa en Xavier –i ho fa molt bé- és reivindicar el protagonisme de Viladrau en la història d’en Serrallonga.  Explicant els episodis –reals o ficticis- que el jove bandoler  va protagonitzar en la vila dels grans paisatges del Montseny.

Jo, per la meva banda, m’he limitat a posar en imatges algunes d’aquestes històries d’en Serrallonga. Amb il·lustracions d’episodis viscuts a la Sala, el gorg Negre, Sant Segimon i Viladrau.

Participo en el joc de descoberta que us proposa en Xavier López amb un dibuix a la portada on hi ha una perspectiva impossible on tot hi té cabuda: els bandolers, el poble de Viladrau, la masia de la Sala, el monestir de Sant Segimon i , dominant-t’ho tot, els cims del Montseny. 

Una fita impossible si no és amb la il·lustració. Però que pot semblar tan real com el magnífic relat que ens ha escrit en Xavier per a que el gaudim tots.