dimarts, 16 de maig del 2023

EL PRIMER ROBATORI DE JOAN VEHILS, DIT LO BORDEGÀS

 
Estem a les presons del palau Reial de Barcelona, el diumenge 7 de desembre de l’any 1631. Davant el “magnífic relator reial Pau Guiamet” compareix el reu  Joan Vehils, àlies “lo Bordegàs Vehils”, d’ofici paraire de llana, de trenta dos anys d’edat, natural de Terrassa, diòcesis de Barcelona, i sota jurament es disposa a dir la veritat.  

Vehils estava casat i tenia la seva muller al regne de Castella, fora de Catalunya. És possible que fos fill (d’ací el sobrenom “bordegàs”, que equival a fadrí o jove) d’un tal Joan Vehils (natural de Cabrera) , també paraire, que trobem perseguit pel sots-batlle de Terrassa l’any 1583 (“Terrassa en els segles XVI i XVII; entre la solidaritat i la por”, article d’Ismael Almazán).

Un testimoni el descriu com “un fadrinet que comensave a posar barba”.

En el procés sumarial comença per dir: “Que es veritat que jo he comesos diversos delictes en lo present principat de Cathalunya en companyia de Francesch y Miquel Margarits, lladres de pas y caps de quadrilla.

La seva vida delictiva va ser molt curta , però intensa, i es va iniciar  com a  membre de la quadrilla dels Margarits, “la colla de la plana” com eren anomenats per la quadrilla d’en Serrallonga, la de les Guilleries, la “colla de la muntanya”.

“Y lo primer delicte que jo cometi en llur companyia fou un robo en lo camí real qui va de la vila de Masquefa a al de Piera  en un camí fondo quey ha y fou desta manera, que en lo estiu del any 1626 essent jo amich y conegut de dits Francesch y Miquel Margarits y sabent que  en aquella occasio eren deves la montanya y boschs de Sant Llorens Çavalls los ani a trobar  en un bosch y resti en llur companyia tres o quatre dies passats los quals me digue lo dit Francesc Margarit quens ne anassem a fer algun robo en algun camí real y reparant jo en anarhi per no ser conegut me digue dit Margarit quem podia posar algun mocador devant al cara per eixir als passatgers y jo me resolgui de seguirlos yns posarem en lo sobredit pas pera robar als passatgers algunes dues hores passat mig dia que robarem poca gent perque apenes passave ningu y també perquè forem descoberts”.

La quadrilla , en aquella ocasió, la formaven els germans Margarit, Joan Vehils, Bartomeu Alsina (àlies lo Guerxo) , Jaume Ginescar (àlies la Guineu), Joan Bordes (àlies lo Bover), Francesc Casellachs i  Joan (àlies lo Gavatx Roig).