dilluns, 18 de gener de 2021

DELICTES DE RAFEL MORELL: LA MORT DE RAMON ARANY
Entre els delictes pels quals seria jutjat Rafel Morell hi trobem l’assassinat, l’any 1619, de Ramon Arany de Blanes,

Aquell any Rafel Morell havia anat amb Jaume Planella, parent i fautor d’en Serrallonga, Magí Peres i Salvi Falgueras, de can Falgueres de Brunyola, fins a Blanes per a matar un tal Ramon Arany, a qui Planella acusava d’haver-li mort un germà. 

En el procés sumarial d’en Serrallonga hi trobem adjuntat el procés , la confessió i la sentència a Rafel Morell: 

“E mes dich senyor per descarrech de ma consientia que en lo any mil sis cents y denou quem recort molt be erem en lo segar jo em trobi en una mort ques feu de un frances treballador ques deye Ramon Arany lo qual matarem desta manera ço es que Jaume Planella de Santamans me digue que fessem dita mort perquè lo dit Ramon li havia mort un germà”. 

“Lo endemà dit Jaume Planella y jo forem a Sant Marti la Presa y allí nos vingueren a trobar Salvi Falgueres de les Sposes que ja es penyat y Magi Peres als quals tambe dit Jaume Planella havia emprats pera fer dita mort y nos ne baxarem tots quatre per avall deves Tordera y lendema arribats a una segada lo dit Magi Peres sense mes tira un tir de pedrenyal al dit Ramon Arany y nosaltres li tirarem un altre cada hu de tal manera que dit Ramon Arany mori de dits tirs”. 

Rafel Morell, àlies Vilanna, declara també que s’asseguraren de la mort de Ramon Arany, atès que “Magi Peres y jo nos hi acostarem yl degollarem perquè encara encara se movia y feta dita mort nos ne tornarem tots quatre deves les Sposes”.

Cap comentari: