dilluns, 25 de gener de 2021

ALTRES DELICTES DE RAFEL MORELL
L’any 1623 rondava encara per Anglès, amb Guerau Rigau de Bescanó, bandoler i fautor, i eren presents quan Pau Puig va matar un ase de Francesc Albó d’Anglès:

“En lo setembre del any prop passat de mil sis cents vint y tres una nit tot just se enllustrave trobantme jo cerca del lloch de Angles prop de uns camps y vinyes que allí y ha en companyia de Garau Rigau de Bescano y Pau Puig de les Sposes verem venir a cavall ab un burro a Franchesch Albo alias Roquet de dit lloch de Angles y en veurel lo dit Pau Puig li tira un tir de pedrenyal ab lo qual li mata lo burro que anave a cavall jo no se perquè li tira ni perquè no y aleshores nosaltres tres nos ne anarem a Angles y es veritat que en cas del dit Garau Rigau jo y ere tant bren arribat com en casa de ma mare y ell ha estat sempre gran valedor y me ha donat a menyar en sa casa moltes vegades anant jo així aquadrillat”.

A Rafel Morell també el trobem formant part de la colla que assaltaren la rectoria de Cogolls, el mes de setembre de 1623. Uns dies abans de fer el robatori Serrallonga havia dit a Rafel Morell que es trobarien al seu mas de Querós. El bandoler va pujar fins la masia, però no trobant la colla, els anà a buscar a bosc a base de trets de pedrenyal:

“com de fet al cap de pochs dies y ani y quant fuy en casa dit Serrallonga demanant als de casa ahont ere dit Serrallonga me digueren que poch havia sen ere anat ab alguns altres y jo per veurer sins trobariam tiri un tir o dos de pedrenyals fentlos ab allò senyal y ells me respongueren ab alguns altres tirs y anant jo deves hont havia sentida al respsota de dits tirs”.

Cap comentari: