divendres, 30 de novembre del 2018

MATEU ELS GERMANS PANDISSOS DE RUPIT


En el procés sumarial hi trobem referències a Miquel Pandis , àlies Ganyada de Rupit, que havia estat bandoler i havia amagat unes capes al mas Serrallonga; però el cap de quadrilla també ens explica que s’havia proposat, quan ja era bandoler, matar els “dos germans Pandissos de Rupit”.

El segon germà era en Jaume Pandís, també conegut com a Jaume Ganyada.

En aquells temps convulsos els homes devien passar fàcilment d’amics a enemics. Els dos germans pandissos van ser fautors i bandolers, però simultàniament en Serrallonga també va rebre un encàrrec per matar-los, cosa que finalment no van fer:

“Lo Roig del Squirol ere molt amich mey y una de les vegades que dit Roig nos vingue a trobar a bosch tractarem de anar a matar als dos germans pendissos dins de la vila de Rupit que en aquexa ocasió tambe y era lo Miquel Coma de Fornils que tambens ere vingut a trobar y jou digui al jaume Fadri si volia venir ab mi ab lo Roig y ab lo Miquel Coma de Fornils a matar a dits dos germans Pandissos y dit Jaume Fadri me respongue que no podia que tenia que acudir en altra part ab lo Antich Gornes y així nosaltres hi anarem y nou effectuarem y nom recorda perqueu dexarem que nos ferem donar sopar al hostal”