divendres, 9 de novembre del 2018

JOAN COLLELL, "LO VERMELL DE PRUHIT"


En el nucli de Pruit hi trobem el mas Collell. Potser d’aquesta masia era estadant,  propietari o familiar en Joan Collell, àlies “lo Vermell de Pruhit”.

Joan Collell havia estat fautor i també bandoler de la quadrilla d’en Serrallonga, havent-los portat menjar al bosc “y en saber que lo balle de Osor o altres oficials exien a la persequtio contra nostra nos venie a avisar”. També els arreglava pedrenyals i en una ocasió va fer “una xarxa molt guarnida de gurbio naranjat y plata ab un gran corasson altres guarnitions de flascó y clau també naranjadas al dit Jaume Fadri” i portà unes sabates per encàrrec del lloctinent d’en Serrallonga : “y un altre dia me aporta un parell de sabates pera la dita Marianna ma amiga que jo lay en comani”.

També havia fugit amb els bandolers fins al lloc del Viver, a la Fenolleda francesa, com explica el Fadrí de Sau. Va ser un dels homes de més confiança d’en Serrallonga, atès que aquest li ordenà retornar a Catalunya a buscar diners a casa dels Planelles de Sant Amanç:

“y apres dit Colell per temor de ser pres fugi en Fransa que no saltres lo trobarem en lo lloch del Viver y apres lo Serrallonga lo envia assi en Cathalunya als Planellas de Santamans pera quel socorreguessin de diners que ja se li acabaven y al cap de poch torna dient que los Planellas no li podien enviar diners encara y que jals hi enviarien y dit Collell es hu dels qui mes nosaltres confiàvem”