dimecres, 3 de febrer de 2021

CAPTURA, JUDICI I SENTÈNCIA
Però la sort del bandoler Rafel Morell va acabar aviat. El fou atrapat pels batlles de Taradell i Rupit en una incursió que feren al mateix mas Serrallonga de Querós el dia 1 de març de  l’any 1624:

“Dissapte prop passat ha fets vuyt dies quem prengue lo balle de Rupit prop Nostra Senyora del Coll prop de Osor”.

Mn.Antoni Pladevall ho explica en el número 10 de Monografies del Montseny (1995). “El comissari reial Pere Sabaters, fill de Taradell, amb homes de la plana de Vic va fer una expedició per Collsacabra vers Rupit, on se’ls uní el batlle, i amb gent experta va fer una incursió sorpresa al mateix mas Serrallonga. En ella hi morí en Joan Sala, dit el Tendre, germanastre d’en Serrallonga, i foren presos el germà d’aquest, Segimon Sala, el seu cosí Segimon Ferrer d’Arbúcies en el Rafel Morell, conegut per Vilanna”. 

Segimon Serrallonga escapà del setge i fou atrapat el capvespre del mateix dia a la cuina del santuari del Coll. L’endemà s’apropà al santuari Rafel Vilanna, on també l’atraparen. Duia dos pedrenyals a sobre.

Foren conduïts a les presons de la vegueria de Vic , on ara hi ha el temple romà i restes del castell dels Montcada,on el van interrogar. Hi eren presents Lluís de Descatllar, portaveu del governador general de Catalunya, el doctor Francesc Granell i l’agutzil del governador, Francesc Llor.

El 14 de març entrava a la sala de tortures “de la present ciutat de Vich a fi y efecte de fer la tortura en persona de Rafel morell alias Vilanna del terme de Riudallots de la Selva lo qual fonch manat al escarceller de les dites presons aportar aquell ab una cadena al coll y asseguat en un banch de la cambra dels turments en la qual y havie pa vi llum los turments y demes coses necessàries pera fer al dita tortura”. La finalitat de la tortura era confirmar la confessió dels reus i formava part del contingut de la sentència.

En el procés hi trobem, finalment, la sentència de Rafel Morell: “Vistos los merits de vostre procés vos han condemnat de tal manera que naturalment moriau y que la anima seus cepare del cos y que siau assotat per los lloch acostumats del apresent ciutat de Vich y que sien llevades les orelles y que ans de la real exequtio de dita sententia siau turmentat pera que digau al veritat”.

Segimon Sala, Segimon Ferrer i Rafel Morell van ser, finalment,  penjats a la forca a la ciutat de Vic el dia 15 de març de 1624.

Rafel Morell, àlies Vilanna, morí a l’edat de vint-i-tres anys.

Cap comentari: