dimarts, 26 de juliol de 2022

EL CASTELL DE LA ROCA (i 2)
Però el castell de la Roca també havia estat escenari d'altres episodis amb els bandolers que en aquell temps rondaven per tota la comarca.

Un episodi el relata, en el sumari d'en Serrallonga, Joan Mallart, un veí d'Anyer:

"Venint jo testimoni de l'aigua del riu y aportantla en lo castell de dit lloch de Anyer quant vas ser devant del primer portal de dit castell viu que eixia corrent un criat del illustrissimo senyor Francisco de Banyuls senyor de Anyer y aqueix me digue que dexas las dorias y que anas corrent avisar a dit senyor que here baix al lloch y donarli havis que mataven a Barthomeu Botet ..."

"... y viu jo testimoni que Francisco Ros Juan Petit Buriol y Bernat Pellicer - els tres bandolers- sen manaven aquell pres -a Bartomeu Botet- y lligat deves Nostra Senyora de la Rocha ahont lo tingueren aquella nit fins que fou alguna hora antes del dia que sel ne aportaren al lloch de Marians y quant sel ne aportaven a Nostra Senyora de la Rocha viu jo testimoni quel portaven lligat y estacat y tambe que he hoyt a dir publicament que li llevaren al dit Botet dos pedrenyals y tambe la polvora del flasco".

"... li amanassaren que sino sen anave de Anyer lo matarien y antes de dexarlo anar lai feren prometre y aixi sen ana per temor".