divendres, 16 de setembre del 2011

UNA MASIA DELS CAMPS VORA EL COLL DE RUSCALL


Els Camps de Sant Amanç eren propietaris d'una altra casa prop de Coll de Ruscall, l'encreuament de camins rals que, dalt de Santa Bàrbara, havia esdevingut un dels llocs preferits per assaltar traginers. El Fadrí de Sau explica una estada que van fer en aquesta casa el desembre de l'any 1627:

"Una matinada ferem cap en una casa o masia que te lo dit Salvi Camps y Planella en lo coll de Ruscall a effecte de menjar en dita casa com acostumavem molt sovint anarhi y trobantse com se trobaven -els pare i fill Camps- com se trobaven algunes vegades en dita casa nos donaven a menjar".

"Y aqueix dia quey arribarem trobarem en la hera que es devant dita casa al dit Salvi Camps menor ab alguns fadrins que batien y en beurens lo dit Salvi se dexa del que feya hins dona la benvinguda y lo Serrallonga lo Gavaig y jo nos apartarem al cap de la hera y alli parlarem ab dit Salvi y li donarem rao de com voliem pendrer un home vei de dita casa per composarlo".
Pel que es veu els Camps també eren coneixedors de les intencions de segrest de la quadrilla.

"Y apres viu que la captura que voliam fer de dit home no tingue effecte y segons me apar me digueren dits Serrallonga y Gavaig que no convenia ferho en aquella ocasio perque eram estats vistos en dita hera per los altres fadrins que treballaven y a ell dit Salvi no li convenia".

Van tornar a beure i menjar:

"Salvi Camps menor nos dona a beurer de la carabassa y tots menjarem y beguerem pa y vi y formatge que tenie ja en dita hera y haver menjar nos ne anarem en una font quey ha sobre casa dit Camps y alli nos estiguerem tot lo restant del dia y al vespre nos ne anarem y dexarem en dita casa pa dur quens ne aportarem de fresch quens dona dit Salvi Camps y en aquella occasió tambe hi here Jaume Planella oncle de dit Salvi Camps menor".