dimarts, 4 de juliol de 2023

CAPTURA, JUDICI I CONDEMNA A GALERES

 Els punts vermells indiquen llocs on va actuar Joan Vehils. 
En blau els llocs on ho va fer en Serrallonga.

L’estrella de Joan Vehils va declinar el setembre de l’any 1631. La delació de Bartomeu Quelles va fer que vos detingut i empresonat, la justícia l’interrogà:

 “Vuyt o nou dies abans de la festa de Sant Miquel de setembre ara mes prop passada me prengue T. Gonter balle de la vila de Terrassa en casa de una germana mia ques diu Antiga Monllora dins dita vila de Terrassa y confiat yo de la fe y paraula de real de V.M. señor micer Guiament de part de sa excellentia me dona de que dient jo al veritat de tots los delictes que he comesos fins a la hora present sem fara llarga y bastant remissió de tots ab que me prenga com ab la present depositio me prench per pacte de servir remant en les galeres de sa magestat per temps de tres anys”.

El batlle que va prendre al Bordegàs Vehils era Jaume Gonteres, màxima autoritat de la vila en aquell temps i al qual trobem en les actes de les sessions del Comú  i també com a signant d’una “Crida contra els bandolers” l’any 1629.

D’acord amb aquest extracte del procés Vehins hauria conmutat la pena de morir a la forca per la de ser condemnat a remar a galeres per un període de tres anys.

No disposem de la sentència, per tant no sabem del cert si es va complir el tracte. Hem de suposar que sí i que, per a no estalviar-se l’escarment, també hauria estat prèviament condemnat a ser assotat en els llocs públics habituals.

La condemna a remar en les galeres equivalia però a una mort en vida. Els galiots (condemnats a remar) vivien lligats amb cadenes als bancs de la galera, remant constantment,  mal alimentats, ... Era pitjor aquest càstig que no pas el morir a la forca.

Joan Vehils, el Bordegàs Vehils, el bandoler de Terrassa, va finalitzar la seva vida de foragitat de la Llei i va desaparèixer per sempre.