dimarts, 2 d’abril del 2013

SERRALLONGA AL VALLÈS (9): CAN VALLS DE MONTEUGUES

 Fotografia: losfolloneros.blogspot.com
Ja a les faldes del Montseny trobem la gran masia de Can Valls, a uns cinc quilòmetres de la ciutat de La Garriga i aprop del Tagamanent. Aquest gran mas es va edificar en el segle XIV i la tradició explica que s'hi amagava en Serrallonga.

La veritat, però, és que el bandoler més que trobar-hi estada el que hi va cometre va ser un robatori l'any 1627. El que ha passat és que la tradició oral i la memòria popular han transformat l'actuació de la colla de bandolers i l'ha recordat d'una altra manera. Així ho explica en Joan de Serrallonga en el procés sumarial:

"E mes dich señor que es veritat que en lo mes de agost de dit any 1627 trobantnos nosaltres molts de la quadrilla en un bosch mes amunt de la Garriga que haviem convingut ab lo hereu Puig de la Vall, Jaume Fadri y altres de anar a la tardeta a robar la casa de Miquel Valls de Montengues y essentse dividits de nosaltres dits hereu Puig de la Vall, Jaume Fadri, Xarriol y altres y haventme avisat que ells volien anar a robar dita casa sense mi jom resolgui anarhi en mig del dia com de fet hi anarem dits Gornes, Campeny y jo tots armats dels nostres pedrenyals curts y llarchs y envestint la casa de dit Valls nos apoderarem de la gent quey havie fentlos entrar en la cuyna aixi los que eran dins casa com los que ventaven blat fora y restant dos de nosaltres baix los altres quatre pujarem dalt y espallant caxes y cofres robarem de aquelles los diners quey trobarem si be foren pochs y la millor roba quens aparegue y de tota ne ferem farcells yls ferem portar un tros amunt als fadrins de casa...".

ELs homes de la quadrilla van tenir raons entre ells . En Serrallonga temia que els seus lloctinents Fadrí de Sau i Pere Puig de la Vall pretenien robar el mas sense ell i així optà per avantçar-se amb alguns dels seus homes i perpetrar el robatori pel seu compte.

"...y al cap de una estona encontrarem ab dit hereu Puig y sos companys y vehent que nosaltres ja veniem de robar dita casa se picaren molt ab mi y jols digui que jo me era cuytat a fer lo que ells volen fer sense mi..."

El dia va acabar, però, a escopetades:

"...y per causa de dit robo se alsa lo sometent contra nosaltes correntnos darrera tirantnos escopetades y nosaltres nos tornavem lo millor sabiem tambe a escopetades de manera que tin guerem brega una gran astona y ab les escopetades que nosaltres los tirarem ne matarem dos dels del sometent que apres entengui se deyen lo hu en Cuch de Canoves y laltre T. Angles que tots dos los mata lo dit Gavaig den Sala y de alli fugirem a la montanya de Montseny ahont nos partirem lo dit robo igualment que cada hu prengue sa part y jo la mia y de la roba jo apenes ne prengui sino algun mocador y alguna tovallola que tota la demes prengueren los altres".