dimecres, 19 de gener de 2011

TAVERTET


Tavertet domina, dalt dels impressionants cingles del Collsacabra, tot el lloc on anys enllà hi havia el poble de Sau, avui negat sota el pantà.

Popularment s'ha credut sempre que les conves d'aquests cingles eren un dels llocs on s'amagava la quadrilla i a on amagaven els seus tresors.

En el poble hi trobem també fautors del bandolers, entre els quals l'hostalera:

"yo conech molt be a T. Riera viuda de Tavertet y a Antoni Riera son fill que es ja home fet que tenen hostal y en llur casa som estat nosaltres jo y la quadrilla moltes vegades y havem menyat y begut en ella quens de daven dita mare y fill Rieras de molt bona gana y sempre se estaven conversant ab nosaltres ab molta folgansa mentres menyavem veritat es que tot los ho pagavem".
Un altre mas del terme municipal on acollien els bandolers era Villaespinosa:

"E mes dich señor que es veritat que jo conech molt be a Antoni Vilaespinosa pages de la parrochia de Tavertet lo qual ere molt amich meu y la matexa amistat feye ab los demes lladres de la quadrilla ... y de la partio ques feu del diner de la compositio del moliner de Roda potser que sia veritat que sel partissen en casa dit Vilaespinosa y en sa presentia"
I encara trobem tres fautors i col·laboradors més del municipi: en Pere Arau, en Novelles i l'Antoni Novellisques. Aquest darrer, a més de donar menjar i beure a la quadrilla, els havia acompanyat en algun dels seus assalts al camí ral.