divendres, 11 de març de 2011

PELS ENTORNS DE LES PLANES D'HOSTOLES

En el terme municipal de les Planes d'Hostoles hi trobem una masia que es diu Vilamala. En aquest mas una dona rentava camises d'en Serrallonga per ordre d'un pastor fautor del bandoler:

"respongue dit marti quant las hi dona pera rentarlas li digue que eren de Serrallonga y tambe me digue dita dona de las casas de Vilamala que lo any passat ja las hi natajava y que li digue que sin deia res li donaria de bastonadas".

En aquells verals , propers al camí ral d'Olot a Girona, hi actuaven habitualment els homes de la quadrilla d'en Serrallonga:

"Lo dia o festa de Sant Marti del any 1630 en companyia de dos de altres armats de pedrenyals llarchs y curs quei havia fira en la vila de Amer se posa a pas en lo cami real qui va de Amer a Sant Feliu de Pallarols en lo torrent del mas Fabrega y alli detingue y roba als passatgers que per alli passaren".

"Trobantnos a la tarda en lo bosch de les planelles de la Vall de Astoles encontrarem a Joan Conchs y Maset de la vila de Amer que anave a cavall ab un matxo al qual detinguerem y per lo que diguerem que era home rich lo prenguerem y lligarem y axi pres y lligat lon portarem per boschs y montanyes volent per son rescat una grossa quantitat al qual diguerem que envias a cercar dit diner sino quel matariem y vehent ell que havie dies lo portavem y quel haviem desenganyat quens portas sis o set centes lliures que nom recorda la quantitat certa determina dit Conchs de escriurer una carta a sa muller y deutes que portassen lo diner".