dijous, 10 de març de 2011

LA VALL D'HOSTOLES


En el procés sumarial d'en Serrallonga s'expliquen diverses accions dels bandolers de les Guilleries pel voltant de la vall i el poble de les Planes d'Hostoles.

Simon Subirats, un "pobre d'almoyna" relata en una confessió que li prenen el 22 de juny de 1630 com: "fa uns tres o 4 anys fa poch mes o manco un vespre de nits y aixi ha hora captada ana aquadrillat ab sinch o sis lladres de la quadrilla de dit Serrallonga en lo mas Vila de la parrochia de les Planes de la Vall de Hostoles y toca a la porta de dit mas y fentse los de casa a la finestra demanant qui ere disimulant y disfrassant la veu respongue fingent esser en Jaume Fadri de Sau digue que li donassen posar amanassant y fent bravatas per los quals los donaren sopar y despres demanaren deu ducats y dientlos dit Vila que no tenia sino un doblo prengueren aquell".

El mateix episodi el relata Climent Roura, rector de la parroquia de Sant Cristòfol de les Planes, qui en va ser testimoni :

"Ignaci Pares treballador de la Sallera de les Planes y jo veniam de la vila de Rupit a la Sallera de les Planes y entre nou y deu horas de la nit passavem molt serca de la casa del mas Vila de les Planas y antes de arribar en dita casa sentirem fressa de gent al davant de la porta y com dit Ignaci Pares y jo no aportavam armas temerem y tinguerem per sert que eren lladres y aixi secretament sens fer fresa nos acostarem molt serca de las portas de dit mas Vila y veherem alli sinch o sis homens ab capas foscas que que avian tocat a la porta de dit mas Vila dels quals hoy que hu dells parlava tot sol y digue ad algu de dins casa que se here fet a la finestra que alli era en Jaume Fadri de Sau lladre de la quadrilla de Joan Sala y Serrallonga".

Els habitants del mas Vila van acabar lliurant deu ducats i sopar per als homes que havien trucat a la casa, pensant-se que qui tenien a les portes era el temut Fadrí de Sau i no pas Simon Subirats.