dilluns, 7 de març de 2011

UN NOTARI I UN TRAGINER DE SANT FELIU DE PALLEROLS


El camí ral d'Olot a Girona era , per a la quadrilla d'en Serrallonga, un bon lloc on assaltar traginers i cometre robatoris.
En una ocasió els bandolers van intentar capturar el notari de Sant Feliu de Pallerols. En el procés sumarial trobem un interrogatori a un tal Jeroni Terrats que declara :

"Haura dos mesos poch mes o manco quem prengue lo batlle de Sant Feliu de Pallarols ques diu Coromina quem prengue en ma casa pero jo no se perque ni perque sem pren la presen depositio".

I on se li demana si:


"En lo entorn de les festes de Nadal del any 1630 trobantse sobre la casa dita lo Sabater de Susqueda ahont eren anats tots a trobar a dit Serrallonga y demes lladres de la quadrilla y si anantsen dits Serrallonga y sos companys a posarse a pas en lo cami real qui va de la vila de Sant Feliu de Pallarols a la vila de Amer a effecte de aguaytar alli a T. Umbert notari de dita vila de Sant Feliu de Pallarols y composarlo ab deu milia lliures".

El notari de Sant Feliu devia ser persona rica si pretenien treure'n tantes lliures del seu segrest. Amb tot, però, no ho van poder dur a terme. La quadrilla havia posat una dona a espiar el notari i avisar-los quan aquest passava pel camí ral, però no va poder ser:

"Tenint per aquest efecte una espia quel espiava y si per ferse descuydada la espia o que dit Umbert no passas a la postra vehent que ja no podien pendrer y captivar a dit Umbert robaren en dit cami real als passatgers los diners los pedrenyals y algunes capes de pastor".

En una altra ocasió també van robar un traginer de la vila, però com relatà el mateix Serrallonga:

"Tractarem de posarnos a pas en lo cami real qui va de la ciutat de Gerona a al vila de Olot prop los Bullidors y alli robarem als passatgers los diners robas y demes que aparegue y en particular passant per alli T. Masdeu mercader de Sant Feliu de Pallarols y haventli presos nos companys los pedrenyals jols fiu tornar perque dit Masdeu ere amich meu"