dilluns, 6 d’octubre de 2014

FAUTORS DE TARADELL : PAU BELLPUIG, JOANET ESQUÍS, LA VÍDUA LLAGOSTERA I JOAN ALBAREDA

 El mas Bellpuig.
Les restes del molí de Bellpuig, on van fer nit els bandolers de la quadrilla d'en Serrallonga.
 El mas Llagostera de Baix.
Mapa de Taradell, amb el Mas Bellpuig al nord-oest del terme.


Taradell era un poble farcit de fautors de la quadrilla de les Guilleries.

Un d’ells era Pau Bellpuig. En aquesta masia hi va estar en Serrallonga, com declara en el procés sumarial:

“E mes dich señor que es veritat que jo conech molt be a Pau Bellpuig de Taradell lo qual es amich fautor y valedor meu ... y dit Bellpuig nos donave a menyar abundantment si be fora casa alli arrant de porta y en una occasio que joy ani ab alguns altres de la quadrilla lo dit Pau Bellpuig nos obri la porta yns dona a sopar dins sa casa ab molta amistat”.

Bellpuig també subministrà a en Serrallonga un pany de pedrenyal: “y me havia aportat un pany de pedrenyal per amostrarmel sim agradave per fermel encepar y nom agrada”.

El  Fadrí de Sau també en fa referència:

“Jo conech molt be a Pau Bellpuig pages de Taradell lo qual tambe es molt gran amich fautor y valedor de dit Serrallonga meu y demes lladres de la quadrilla y en sa casa som estats moltes vegades hins ha donat menjar y a beurer abundantment y ab molta folgansa si be ell nos ho treya defora ... y en una occasio me digue a mi lo Serrallonga que ell era estat ab molts companys seus en casa dit Pau Bellpuig y que ell y los demes havien menjat dins casa ab sa taula parada”

“y en altra ocasio me digueren a mi lo Madriguera y altres parlant de dit Pau Bellpuig que ells una nit anaren en casa dit Bellpuig y quels obri les portes hils dona a sopar a tots abundanment y que dit Bellpuig se estave folgant ab ells y que apres los dona la clau de un moli que dit Bellpuig te serca de sa casa hils digue que si volen reposar hu ni dos dies que anasses en dit moli y que ells hi anaren y que dit Bellpuig los porta que menjar en ell”.Joanet Esquís de Taradell també tenia gran fama de ser valedor i gran amic de la quadrilla i també participà com a bandoler en aquesta, com relata el mateix Serrallonga:

“Yo conech molt be a T. Squis que es lo hereu de la casa lo qual es gran amich fautor y valedor meu y en lo bosch nos es vingut a trobar moltes vegades y sempre veya jo que anave armat de dos y tres pedrenyals curts y en nostra companyia se estave dit hereu Squis dos y tres dias menyant”.

A Joanet Esquís se l’acusava d’haver mort el batlle de Vilalleons. Preguntat sobre això, en Serrallonga declarà que “jo noy se res”.

Una altra  casa on eren acollits els bandolers era el mas Llagostera:

“Trobantnos nosaltres tota la quadrilla ab lo Serrallonga deves Taradell y volent sopar nos dividirem que lo Serrallonga ab la Estasia Colobrans sa amiga sen anaren a menjar en casa de dit Pau Bellpuig y nosaltres los demes que erem casi tota la quadrilla nos ne anarem a sopar en casa de T. Llagostera viuda que te un fill ja gran ques diu Vicens que es lo hereu y nos donaren a sopar a tots de molt bona amistat y abundantment”.

L’hereu de la casa també havia acompanyat els lladres quan “en altre occasio trobantnos nosaltros en un bosch prop Taradell nos vingue a trobar alli lo dit Vicens Llagoster armat de dos pedrenyals de quatre palms y sen vingue ab nosaltres un gran tros de cami folgant his dexa mes amunt de Taradell”.

Un darrer fautor de Taradell era Joan Albareda que era cosí germà d’un dels bandolers de la quadrilla, en Guirigay, com declara el Fadrí de Sau:

“Anant io ab lo dit Serrallonga y demes lladres una nit ferem cap en casa del dit Joan Albareda y picant a la porta de dit Albareda en anomenarse lo dit Guirigay son cosi germa aqui mateix baxa obrir his aparella de sopar ab molta abundancia y en dita casa estiguerem fins casi a punta de dia”.