dilluns, 29 de setembre de 2014

MIQUEL MADRIGUERA DE TARADELL
La nova casa de la família Madriguera, bastida en el segle XVII
dins la sagrera de Taradell.                                                  Vilafranca de Conflent, on fou detingut Miquel Madriguera.

Cristòfor Madriguera tenia un germà que vivia al nucli urbà de Taradell i que era fautor de la quadrilla: en Miquel Madriguera.

El Fadrí de Sau declara en el procés sumarial:

“Miquel Madriguera ere molt amich y valedor nostre y en lo bosch nos ha portat a menjar y a beurer moltes vegades al Serrallonga, a Chrisptophol Madriguera son  germa y als demes de la quadrilla ... y vivint dit Christophol ell y jo som estats en casa dit Miquel Madriguera que te dins la vila de Taradell (ço es de nits) ... y tambe dit Miquel Madriguera en una occasio me feu adobar un pedrenyal curt de llargaria de tres palms y altres vegades me ha aportat a mi en lo bosch polvora, pilotes, sabates y altres coses  ... y vingue dit Miquel Madriguera en companyia del sobredit Miquel Paracolls y a les hores tots dos nos portaren que sopar ço es pa vi y carn y ells dos soparen en nostra companyia que eram a les hores prop Taradell en un camp de dit Miquel Madriguera dejus de un roure quey ha y en haver sopat sen anaren”.

A Miquel Madriguera el prengueren el mes de setembre de 1631 quan tornava d’Itàlia i passava per Vilafranca de Conflent, com ell mateix relata: “en lo mes de setembre ara mes prop passat ha fet un any quem prengue lo veguer de Vilafranca de Conflent en lo entrar de dita vila de Vilafranca que jo anave en companyia de Miquel paracolls de Malla, de Esteve Tor del Llussanes, de Lluis Tallades dit lo Gollut, de Rafel Roca alias lo Trepat y un estudiant valentia que tots junts veniam de Italia”.

Sembla ser que a Miquel Madriguera l’haurien detingut  i li havien perdonat la pena, com solien fer amb alguns bandolers d’aquella època –aquest és el cas de Perot Rocaguinarda – a canvi de servir en els terços militars castellans desplaçats a Itàlia.

El 7 de març de 1631 trobem, atès que “desitje lo dit Madriguera exir de dits carcers  offerint servir a sa magestat en les parts de Italia soldat per temps de sinch anys sots pena de sich anys de galera supplica a vostra excellentia sie de son servey admetrerli dita offerta”, l’autorització per a embarcar-lo cap a Itàlia per a servir en els terços del capità Diego de Rojas.

Però no va complir el tracte , desertant junt amb els altres bandolers ,fugint d’Itàlia i retornant el setembre de 1631 a Catalunya, moment en que fou tornat a detenir a Vilafranca de Conflent.

Miquel Madriguera va acabar sortint de la presó, “composat per lo noble thesorer”, amb una pena de cinc anys remant a galeres.