dijous, 26 d’abril de 2012

ELS BANDOLERS DEL CONFLENT I LES DONESBernat Pellicer, Joan Petit Borriol i Francesc Ros eren tres bandolers que l’any 1633 rondaven per Anyer fent malifetes “van vull encara acodrillats y armats de pedrenyals curts y llarchs aixi en los llocs poblats de la dita vegueria de Conflent com per camins reals y altres parts de aquella causant molts escandols y inquietuts cens temor ni respecte a Deu ni a la iusticia”.

De Bernat Pellicer  descriuen com “estava publica y escandalosament amancebat ab la muller de Marti moliner y arrendador del moli que dit senyor de Nyer te en dit lloc” i que amenaçava el moliner de matar-lo “sino concentia al amancebament”.

La conseqüència d’aquesta “relació sentimental” la va acabar pagant malauradament la dona del moliner:

“y lo dit compellit del onor fou forsos de matar com mata per causa de dit Pellicer a dita sa muller ab una punyalada als ultims mesos del any 1632”.

“Mes es dit Pellicer ome de tan mala conciencia que no se sap se cie confessat dos o tres anys fa y martirisa a sa muller a bastonades”.

Aquest episodi ens demostra molt clarament el tracte que rebien en aquella època les dones i la poca consideració que tenien per elles aquells homes brutals. Un aspecte ingrat de la nostra història, que queda molt ben exemplificat per aquest Bernat Pellicer.

En el cas de Joan Petit Borriol el procés sumarial explica com “apres de aver estat publicament amancebat ab una dona viuda a casat sens dispensa ab la filla de aquella y no volent li donar en aquest bisbat llicencia per esposarce cen ana en França y alla ce esposa del modo que ell avui viu y te en sa casa a les dos concubinas mare y filla en nom de muller y sogra ...”.