dimecres, 26 de novembre de 2014

EPISODIS D'EN SERRALLONGA A LA CELLERA DE TER (2)
L’article d’Emili Rams ens parla d’un episodi ocorregut l’any 1628, quan “passades les festes de Nadal de l’any 1628 Jaume Melianta, el Fadrí de Sau , acompanyat dels bandolers Antic Gornés, dels germans Pere i Francesc Moner i d’en Canals, anaren a casa d’en N. Cloperas de la Cellera de Ter, perquè era contrari a la seva causa per desafiar-lo i l’amenaçaren que si no els pagava 70 lliures l’incendiarien els pallers. Posteriorment en Cloperas va dipositar els diners en el lloc que l’indicaren”.

En l’interrogatori a Esteve Tor, un membre la quadrilla de les Guilleries hi trobem la següent referència a aquest episodi

“Interrogatus que diga si en lo any 1628 als principis de dit any anant aquadrillats anaren en la casa de T. Cloperes y amenassantli de cremar los pallers o ferli altre desastre li demanaren quels donas sexanta lliures y si dit Cloperes tement no li fessen algun dany los promete dites sexanta lliures y si al cap de alguns quinse dies os porta o feu portar dita quantitat”.

El Fadrí de Sau també ens en dona referència en la seva declaració:

“Nos ne anarem dits Antich Gornes, dos germans Moners y jo testimoni y tambe lo Steve Tor quens ere vingut a trobar una tardeta en la casa de T. Cloperes de la Sellera de Angles al qual diguerem quens donas sexanta lliures que haviem menester dientli que si nons les dave lo matariem y dit Cloperes nos promete donar dites sexante lliures dins quinse dies com de fet les no porta a la vora del riu de Ter mes amunt de Lloret Salvatge lo mateix Cloperes ab un fill seu si be es veritat que el departirnos dell li diguerem quens portas dites sexanta lliures a la Armita de Santa Barbara y que las donas al armita que nosaltres les cobrariem dell”.

En el procés sumarial hi ha una divergència, doncs en alguns llocs es parla d’en Cloperes de La Cellera i en altres d’en Cloperes d’Osor, tot i que tracta del mateix episodi.