dimecres, 20 de novembre de 2013

MÉS FAUTORS DE SANT MARTÍ DE CANTALLOPS: EL NOGUER DE PARCERS I BARTOMEU RUBIONET El Noguer de Parcers (fotografia: Lluís Canyet)


El Noguer,vist des del camí que pujade Sant Martí al Far.

En el que era terme de Sant Martí de Cantallops encara hi trobem dos masos més que acollien els de la quadrilla d’en Serrallonga: el Noguer de Parcers i el Rabionet.

El Noguer de Parcers és una masia força gran situada a la vessant nord del cingle del Far. En aquesta hi vivia en el segle XVII un masover anomenat Nicolau:

“lo qual Nicolau ere molt gran amich fautor y valedor nostre ço es de Serrallonga, de Jaume Fadri, meu y altres lladres de la quadrilla y dit Nicolau per raho de la amistat que tenia ab nosaltres nos es vingut a trobar a bosch moltes vegades yns portave menyar y beurer, polvora, pilotes, spardenyes y lo demes que haviam menester y en diverses ocasions jo li he donats pedrenyakls pera que mels fes adobar ... y dit Nicolau los feye adobar ab molt cuydado y adobats los nos portave a bosch o alla hont li deyem quens trobaria y asso ho ha fet diverses vegades si be li pagavem lo que ell deye que li costaven los adops”.

En Serrallonga descriu una estada seva en la masia: “una vegada hi forem y dit Nogue nos feu moltes festes y soparem tots plegats en dita casa quem recorda molt be menyarem peix y arengades que dit Noguer havia aportades y tambe ous que  jay havia en dita casa y es veritat que dit Noguer me tenia offert que faria per mi tot quant poria yl tenia per amich”.

Un altre fautor de la quadrilla era també Bartomeu Rubionet “pages de Sant Marti de Cantallops y en sa casa som estats nosaltres lo Serrallonga , jo y altres de la quadrilla y a mi me ha tingut en un llit dins de aquella casa molt temps nafrat y una vegada que tingue males noves me trague defora en un bosch quey ha prop sa casa y en una balma quey ha en dit bosch que es dejus del Noguer de Campllebo”. En aquella ocasió el Fadrí de Sau havia estat ferit pel sometent de Sant Martí Sapresa (les Sposes).

Segons declarà el Fadrí de Sau “en una ocasio dit Rubionet nos feu fer dos vestits a mi ... y dits dos vestits nos feu un sastre de les Planes en dita balma que may ell se mogue della fins que foren fets venint mont amenut en dita balma lo dit Rubionet”.

La cordialitat del Fadrí de Sau amb Bartomeu Rubionet també s’explica per tenir un germà servint en aquest mas:

“Y en sa casa les hores estave per mosso Anthoni Melianta mon germa y per lo dit mon germa y per sa muller nos ha fet portar a menjar y a beurer en lo bosch moltes vegades y altres vegades ell mateix nos ne aportave”.