divendres, 15 de novembre de 2013

LA TRIOLA I PUIGGALÍ

 En Triola.
 La Triola
 La Triola, sota el cingle del Far.
Can Puiggalí, en ruïnes.

Per mi la caminada pels entorns de Susqueda tenia també per objectiu conèixer i fotografiar dos masos que formen part de la història del bandoler Serrallonga: la Triola i Puiggalí.

La Triola és una masia situada al peu mateix de la cinglera i amb unes vistes panoràmiques sobre la vall de Fornils. Sortosament el mas l’han restaurat i està habitat, amb la qual cosa no es perdrà.

En aquest mas hi vivia un fautor molt conegut per la quadrilla, com ens explica el bandoler Pere Joan Paler de Calldetenes:

“E mes dich señor que T. Triola que es amo de la casa dita la Triola de Sant Marti de Cantallops es molt gran amich fautor y valedor nostre de Serrallonga meu y altres y en sa casa so estat jo y demes lladres de al quadrilla diverses vegades que dit Triola nos ne donave dins casa abundantment y ab molta amistat y en particular una nit trobantme jo ab alguns de al quadrilla dins casa dit Triola a la quens ne voliam anar apres que haguerem sopat dit Triola ab un pedrenyal de tres palms a la ma isque tot primer de casa yns amostra lo cami de la Coma ço es una dressera guey havia”.

A l’amo de can Triola li deien el “valent” i devia ser tot un personatge:

"jo conech molt be a T. Triola de Sant Marti de Cantallops que per sobrenom li diuen lo Valent que es amo de la casa dita la Triola  y en sa casa som estats nosaltres tota la quadrilla moltes vegades ...y feye molt gran amistat particular al dit Jaume Fadri y tots feyem dell  molt gran confiansa y tambe en algunes ocasions nos es vingut a avisar si la persequtio exie contra nosaltres ...

... y haura mes de dos anys que un vespre arribant nosaltres al Roure de Fornils que jau sabie dit Triola vehent ell des de sa casa baxar per un grau quey ha una gent tement dit Triola que no fos lo balle de Rupit ab sa gent quens vingues a escopetejar vingue lo dit Triola tot corrent a avisarnos quens posasem en cobro y en aquexa occasio viu jo que lo dit Triola anave armat de dos o tres pedrenyals curts ... 

... y una nit havent sopat nosaltres en sa casa a la que volguerem exir per anarnosne baxa de dalt lo dit Triola molt enxarpat ab tres pedrenyals tots curts ys posa devant dient que ell volia exir primer per si hi havia parada y jurant digue que ell perdria la vida per nosaltres si ningu se atrevia cerca de sa casa a volernos escopeteyar fent alli molt del valent en favor nostre".

Prop de la Triola, seguint la pista que ens porta fins a Sant Martí Sacalm, trobem un altre mas on també havien trobat refugi els bandolers: Can Puiggalí. Desafortunadament avui en dia està en ruïnes.

En aquest mas s’hi van recollir en diverses ocasions la quadrilla ,doncs el masover tenia una gran amistat amb en Serrallonga com declara Pere Joan Paler en el procés sumarial:

“E mes dich señor que Matheu del Hom masover de la casa dita lo Pugjali es molt gran amich fautor y valedor nostre yu ere molt  de dit Serrallonga y en sa casa havem menyat y begut lo Serrallonga jo y altres de la quadrilla moltes vegades quens ne donave lo dit Matheu del Hom ab molta amistat y abundantment per respecte de dit Serrallonga y pot ser que ell hage donats avisos a dit Serrallonta de quant la persequtio exia contra nosaltres pero jo no men so adonat y conforme veya jo feya tant gran amistat a dit errallonga crech molt be ho devia fer”.

Un altre bandoler també explica que "moltes vegades venia lo dit Matheu del Hom a avisarnos de que lo balle de Osor exie contra nosaltres perque ens posassem en cobro".

En Triola devia ser tot un personatge. Me l'imagino com un home d'edat, marcat per la vida pagesa i ferèstega,  parlador i fanfarró. No m'he pogut estar de fer-ne un dibuix idealitzat.