dimarts, 26 de març de 2013

SERRALLONGA AL VALLÈS (8) : EL COLL DE MONTCADAEl coll de Montcada era una de les portes d'entrada a Barcelona i de sortida d'aquesta pel camí ral cap a Manresa, per això era un lloc  molt freqüentat per les colles de bandolers del moment, les quals podien trobar-hi gran quantitat de carruatges, traginers i viatgers.

L'any 1630 trobem documentat un altre robatori dels homes d'en Serrallonga en aquest lloc. En aquesta ocasió cal anotar que la quadrilla de les Guilleries es continuava retrobant amb els bandolers del Valles, tot i que aquests havien perdut els caps de quadrilla, els germans Margarit, l'any 1627. Entre els bandolers del Vallès trobem, en aquest robatori, un anomet "lo Garçó de Caldes·. Així ho relata el Fadrí de Sau:

"Quinse dies abans de les festas de Nadal que era en lo desembre del any 1630 essent baxat jo de la montanya ab sinch companys meus dels de Serrallonga y essentnos juntats ab la quadrilla de assi del Valles que eran los dos germans Puigs y trobantnos tots en la montanya del Farell sobre Caldes tots armats ... y en dit cami real y lloch del coll de Moncada robarem als passatgers los diners robas y demes quens aparegue y tambe estant robant forem descuberts y haguerem de fugir y ferem cap en un bosch mes amunt de la Roca y alli nos partirem lo dit robo que cada hu prengue sa part y jo la mia".

I encara trobarem, en el procés sumarial un altre robatori al coll de Montcada, perpetrat en aquesta ocasió pels bandolers Joan Vila de Gallifa, Joan Puig de Castellterçol i Valenti Oliveres de Sant Llorenç Savall, els quals es posaren a finals del mes d'agost de 1629 a robar en aquest lloc. La notícia la trobem en l'interrogatori al qual fou sot es Damià Font, pastor de llana de Sabadell:

"Interrogatus si lo dit dia que dits lladres feren  dit robo en  lo Coll de Moncada ell deposant y Francesch Mas de Sabadell compraren en casa de Antoni Selva marxant de Sabadell tres lliures de pilotas y dos lliures de polvora y si en lo punt ho hagueren comprat sen anaren ell deposant y dit Mas de la dita vila per lo portal de Caldes dret a la serra y ermita de Sant Iscle ques en lo terme de Sabadell".