diumenge, 17 de març de 2013

SERRALLONGA AL VALLÈS (5): ELS FARELL DE CALDES

El Farell és un veïnat de Caldes de Montbuí al voltant d'una gran masia que li dona nom i que es troba citada des de l'any 1167, quan  un privilegi comtal permeté edificar aquest mas al cim del Montmajor: "in loco quem vocant Farell" (en el lloc anomenat Farell). El llinatge començà amb Sorian Farell i Ermengarda.

El lloc és conegut com "el Farell de la muntanya".

El desembre de l'any 1628 hi trobem documentada una estada d'en Serrallonga i els seus homes en aquest lloc.

Així ho descriu en Joan de Serrallonga en el procés sumarial:

"E mes dich señor que es veritat que jo conech molt be a Francesch Farell de la muntanya que es sobre Caldes y a T.Farell son fill a sa muller y a la filla mayor y en sa casa so estat jo una vegada nomes si be es veritat que los bandolers Puigs y Vilas de Gallifa ja preterits deyen quels eren parets y quels eren tambe fautors y valedors".

"Ym recorda molt be que dos o tes dies apres de quant tinguerem les escopetades en la casa dita los Sanglas de Caros ab la gent del balle de Osor - un episodi ocorregut el desembre de l'any 1628- ab les quals restaren nafrats Gabriel Gornes y Pere Sala mon mig germa per lo que jo tambe estave de mala gana de uns encordis lo dit Pere Sala me digue quens anassem en casa dits Farells de la muntanya que alli tindriem bon recapte".

"Yns acompanyaren molts de la quadrilla fins a Collcespina y alli los dexarem arribats en casa dit Farell Joan  Sala dit lo Tendre mon mig germa qui may nos dexa sen entre en casa que encara ere de dia y nosaltres entrarem tras dell y alli dit Joan  Sala parla ab dit Farell y ab sa muller y ab un  fill seu ja gran yns recomana a dits Farells dientlos que nosaltres teniem necessitat de estar uns quants dies retirats y quiets".

Sense cap dubte que els jutges que interrogaven el bandoler ho feien seguint les les declaracions del Fadrí de Sau, empresonat i interrogat l'any 1631, el qual va fer una relació dels fautors de la quadrilla, entre ells els Farell. Jaume Melianta, el Fadrí de Sau, va declarar no haver estat al Farell per temor que ell tenia a baixar al Vallès, però si que en va donar referència i va explicar que en Serrallonga i els altres s'hi havien amagat en diferents ocasions (contràriament, en Joan de Serrallonga diu haver-hi estat sols una vegada, per la qual cosa queda el dubte sobre qui dels dos diu la veritat).

"E mes dich señor - relata el Fadrí de Sau- que a be que jo no sie estat en la casa de Francesch Farell de la muntanya de Caldes de Munbuy se molt be que lo Serrallonga y altres lladres de la quadrilla hi son estats diversas vegades y que dit Farell sa muller y son fill lo hereu son molt grans amichs y valedors de Serrallonga y u eran dels Puigs y Vilas de Gallifa lladres y caps de quadrilla y algunes vegades trobantse la quadrilla de assi del Valles a montanya ab nosaltres y devallant totes les dos quadrilles assi a la terra baxa deyat dits Serrallonga Puig y Vilas sen anaven en casa dits Farells y jo tambe mi fora anat sino que jo may volie devallar assi en lo Valles que no me agradave la terra".

El Fadrí de Sau explicarà en la seva delació l'estada de tres setmanes que feren en Serrallonga i els companys ferits en la brega amb el batlle d'Osor per a curar-se de diferents ferides.