dimarts, 5 de març de 2013

SERRALLONGA AL VALLÈS (2): CALDES DE MONTBUÍ

Caldes de Montbuí.
 Hostal de la Barata.


Localització de l'Hostal de la Barata, seguint el camí ral 
després de Matadepera.

El mes d'abril de 1625 trobem en Serrallonga amb els germans Margarit a Caldes de Montbuí: "trobantme jo en companyia de Miquel y Francesch Margarit, Jaume Ginescar alias la Guineu, Joan Dordes alias lo Bover, den Serra Franchesch Casellachs, Joan T. dit lo Gavaig Roig, Miquel Campeny, Christofol Madriguera y Diego Serra tots ja preterits".

En el procés sumarial en Serrallonga explica el seu pas per un lloc físic d'una vila, cosa no gaire habitual en tot el relat del procés, doncs en poques ocasions assenyala espais dins nuclis urbans:

"quens passejavem per la plassa de la vila de Caldes de Munbuy tractarem entre nosaltres de anar a robar al cami real de Manresa ".

"Partint de dita vila de Caldes arribarem en un bosch quey ha devant lo hostal dit de la Barata y alli passarem la nit y lo endema demati nos posarem a pas en dit cami real qui va desta ciutat a la de Manresa junt a una bassa quey ha sobre lo hostal de Argelaguet y alli robaren als passatgers y traginers los dines robes y demes quens aparegue".

L'hostal de la Barata era un dels molts hostals de cami que el viatger trobava el el camí ral (hostals del Prat, de Vallhonesta, hostalets del Daví, ca la Marieta, ca l'Arengada, ca n'Arguelaguet...) i era molt concorregut i reconegut en aquells temps. Va romandre obert com a hostal fins el segle XIX. S'explica que fins i tot alguns amos de l'hostal havien col·laborat amb algunes colles de bandolers , avisant-los quan tenien hostatjat una possible i lucrativa víctima per a robar.

"Y a la que arribaren uns traginers ab los matxos carregats de polvora y venint un home a cavall derrera les carregues los detinguerem y saltant de cavall lo dit home y posant ma a un pedrenyal aportave volent resistirnos lo dit Guineu ab una pistola li tira un tir yl mata y apres saberem que dit home mort era un polvorer de Navarcles y a la tardeta se alsa sometent contra nosaltres que haguerem de fugir y ferem cap en un serrat quen diuhen lo bosch de Cellent ahont nos partirem lo dit robo".

L'actuació de la colla d'en Serrallonga i els Margarit es saldà aquell dia amb un mort. Les autoritats interrogaren diferents veïns de la zona sobre aquesta actuació, un d'ells un tal Damià Font, àlies "lo Squerra", pastor de llana de Sabadell que era un possible testimoni o col·laborador del fet :

"Interrogatius que diga si ell deposant conex o ha coneguts a  Miquel y Francesch Margarits lladres de pas y caps de quadrilla y si tingue noticia de quant los dits Margarits y la quadrilla robaren en lo cami real de la present ciutat a la ciutat de Manresa y mataren a Barthomeu Graner polvorer de Navarcles sobre lo hostal del Argelaguet.

Et dixit noy se res".

L'interrogatori per la mort del polvorer de Navarcles segueix:

"Interrogatus que diga si sap qui foren los lladres que robaren y maaren en dit cami real al dit polvorer de Navarcles y si ell deposant abans y apres de fer dit robo y mort parla ab los lladres queu feren.

Et dixit noy se res"