divendres, 19 d’abril de 2013

SERRALLONGA PELS BOSCOS D'OSOREl terme municipal d'Osor i els seus boscos no devia ser un dels entorns més  freqüentats per la quadrilla d'en Serrallonga, atès que aquesta era la jurisdicció d'un dels perseguidors habituals dels bandolers de les Guilleries: el batlle d'Osor, Benet Quintana.

Això no impedia, però, que la quadrilla rondés per aquests boscos en diferents ocasions.  Una d'elles és relatada per en Serrallonga en el sumari judicial. En aquesta ocasió havien segrestat un fadrí d'un mas de Brunyola i el portaven lligat pels boscos d'Osor:

"aportant pres y lligat a dit Pla dit lo Negre passarem a la rectoria de les Esposes y trobant alli a dos dones y un fadri los diguerem que anassen a dir a casa dit Pla vinguessen a rescatarlo y que portassen tres centes lliures y que si no les portaven lo matariem y que quant portarien lo diner vinguessen deves lo bosch de Osor y aportantnosne per boschs y montanyes a dit Pla ferem cap en dit bosch de Osor y per alli nos detinguerem set o vuyt dies al cap dels quals vingue un germa de dit Pla ab dos o tres de altres yns portaren dites tres centes lliures ab or y plata y donarem llibertat a dit Pla y apres nos repartirem dit diner que cada hu prengue sa part y jo la mia".

Tot i tenir un declarat enemic com el batlle, a Osor també hi disposaven de fautors:

"E mes dich señor que jo conech molt be a T. Planes pages de la parrochia de Osor lo qual es tambe molt gran amich fautors y valedor meu ... y en sa casa lo dit Planes nos ha donat menyar y beurer cada vegada guey som estats que es estat moltes vegades y ab  molta amistat y abundantia y algunes vegades nos donave menyar y beurer dins sa casa y altres vegades nos feye entrar en una cabanya quey ha junt a casa".