dimecres, 3 d’abril de 2013

SERRALLONGA AL VALLÈS (i 10): EL MOIANÈS

 Granera.
Can Roca, a Sant Llorenç Savall.

Vull acabar aquest seguit d'entrades sobre els bandolers al Vallès amb diferents episodis localitzats al nord de la comarca, relatats en el procés sumarial d'en Serrallonga i protagonitzats per diferents bandolers de la colla de les Guilleries i de la colla del Vallès.

Encara a baix a la plana del Vallès hi trobem documentat un robatori de la quadrilla  al terme municipal de La Garriga, en el qual hi va participar el mateix Serrallonga:

"En lo mes de janer del any 1629 poch apres de passades les festes de Nadal trobantme jo ab molta part de la quadrilla en un bosch de Collsernedra determinarem de anarnosne a posar a pas en lo cami real qui va de la present ciutat a la ciutat de Vich en lo lloch dit Fontmolsa y alli robar als passatgers com de fet desde dita collada hi anarem ... nos posarem en dit cami real y puesto quens hi posarem poch apres de mig dia y alli robarem als passetgers los diners robas y demes quens aparegue y en particular dos pedrenyals y algunes capas de pastor y algunes quarante lliures ab diners y per lo que una gent que collia olives nos descobri aguerem de fugir y dexar lo puesto perque lo somatent era axit contra nosaltres hins ne anarem fugint y ferem cap mes amunt de Sant Feliu de Cudines en un bosch y alli nos partirem  lo robo que cada hu prengue sa part y jo la mia".

Aquell mateix any, pocs dies abans de la festa de Santa Llúcia, dotze bandolers del Vallès i les Guilleries van assaltar el mas d'en Sala del municipi de Granera, "y fet dit robo nos ne anarem en un bosch sobre Galliffa y lo endema ferem encant de dita roba que los lladres vallesans y companys nostres la compraren casi tota y cobrat lo diner dells nol partirem ygualment que vingue a algu nes dotse lliures per home".

Un dels bandolers participants en l'assalt de Granera fou "lo Monget de Cardedeu". A aquest el trobem , el mes de juny de 1629 perpetrant un altre assalt amb els bandolers Pere Puig i Joan Vila de Gallifa: "trobantse junts prop lo castell de Monbuy tots armats ... anaren desde dit puesto a robar la casa de Fermí Roca de Sant Llorens Çavall".

Un altre dels bandolers participants en aquest mateix robatori fou l'anomenat "Garçó de Caldes". Aquest bandoler , natural de Caldes de Montbuí,  el trobem referenciat en el llibret de llegendes editat per la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Caldes i que podeu llegir en aquest enllaç.