dimarts, 12 de febrer de 2013

EN SERRALLONA AMAGAT A CAN PLANELLA?


La sort dels Planella, parents i fautors d'en Serrallonga al veïnatge de Sant Amanç, havia acabat l'any 1631.

El procés sumarial ens explica que en aquelles dates el mas havia estat "paredat" segons el càstig acostumat en aquells temps. El Fadrí de Sau declara en el procés sumarial que a la tornada d'una de les fugides a França " lo dit Serrallonga nos digue que sen volia tornar en Cathalunya a fer uns pochs de diners entre Hieronyum Planella de Santamans los Moners T.Roure de Santa Coloma de Farnes y altres y axi nosaltres sinch tornarem en Cathalunya y anarem en casa de dit Hyeronyum Planella y trobant la casa paredada y informantnos dell nos digueren que dit Planella era en Girona ques guardave en algun monestir y que era impossible parlarli".

Tot i així, un episodi relatat en el procés ens explica que algú havia fet cas omís a l'advertiment reial per a que " desta hora en avant ninguna persona de qualsevol estament grau ho conditio que sia que gose ni presumesca estar ni habitar en la casa".

Trobem declaracions de diferents testimonis segons els quals 10 de novembre de 1631 van acostar-se al mas Planella per a investigar com es trobava el mas.

Entre la comitiva hi ha el testimoni de Joan Mont, batlle de la vila d'Anglès, qui explica:

"Ayr dilluns que me apar que teniem deu del present y corrent mes de novembre som anat a la casa de Hieroni  Planella pages de Sanc Amans y so arribat aalli que devien ser les nou hores y per orde de V.M. he reconegud si dita casa estava paradada de la manera la havia fet paradar sa excellencia y real consell ..."

"y havem trobat que les finestres estan tancades y no estan paradades ni may o son estades y per un porxet bax quey ha darrera la casa y som entrats y per orde de V.M. som entrat dins y havem trobat dins casa mobles y tota parada sich llits ab sos llansols y flassades y hu sense parar rahims pomes y vi en lo celler y lo foch a la llar y tinch per cert que si habita segons esta la casa contrafent al manament crides y voluntat de sa excellencia".

Un altre dels testimonis descriu:

"Y tinch entes que estas veremes han veremat en la matexa casa y mes he oyt a dir que un  portal paradat quey ha derrera dita casa lo paradan y desparadan quant volen encara que lo senyor virrey lo haga manat paradar y tambe es veritat que he entes a dir que Joan Sala y Serrallonga lladre de pas esta derrera vegada que es vingut a Cathalunya parla ab un pastor den Planella pero que segons diuen li donar dines per tornarsen en França".

Amb aquest document veiem com en alguns casos era difícil fer complir el càstig reial, doncs en el cas del mas Planella,per més que hi havia l'ordre de tancar la casa, encara hi vivia gent o s'hi refugiaven els bandolers.