dijous, 29 de setembre de 2011

ELS CAMPS TAMBÉ EREN LLADRES


Els Camps de Sant Amanç també havien participat en els robatoris d'en Serrallonga. La Joana ho explica en el procés sumarial:

"Lo vespre que dits Serrallonga Salvi Camps y Miquel Puig Llulell robaren en ma presentia la casa de Puig de Brunyola en la qual robaren les faldilles un llansol y tela blanca aquella mateixa nit anarem en casa de dit Bonmati (un fautor del barri de Constantins, avui terme municipal de Sant Gregori) que devia ser mitja nit y lo Salvi Camps pega una pedrada en la finestra y fentse en ella lo dit Bomati y vehent que erem nosaltres baixa a obrir y nosaltres entrarem en casa y soparem dins de aquella".

"Y estant sopant present lo dit Bonmati dit Serrallonga li conta com veniem de robar la casa den Puig de Brunyola y amostrantli les faldilles y llansol li digue que noy havien trobades quatre centes lliures que ells cercaven y dit Serrallonga dona lo llansol a dit Bonmati y en haver sopat que ja ere casi de dia nos ne anarem a bosch que es prop de llur casa en lo qual bosch estiguerem dos o tres dies que lo matex Bonmati nos partave a menyar".

Es veu com -segons explica també la Joana- aquells homes no tenien gaires manies a robar-se a ells mateixos. Així, un dia, robaren al propi Jeroni Planella, cosí germà d'en Serrallonga i oncle de Salvi Camps:

"nos vingueren a trobar a bosch lo dit Salvi Camps en companyia del sobredit Taverner de Castanyet quens trobarem en lo bosch que es junt la casa de Yeronym Planella de Santamans en lo qual bosch nosaltres dit Serrallonga y jo reveniem molt amenut y per no tenir res que sopar anarem al corral de dit Hyeronym Planella y de aquell robaren dits Serrallonga Taverner y Salvi Camps un molto yns ne anarem tots quatre a bosch y alli lo coguerem yl menyarem".

Es veu, però, que a Jerno Planella no li devia saber molt greu atès que "a les hores dit Planella nou sabe pero apres parlant ab ell y dientli del robo de dit molto dit Planella sen reye".