dissabte, 17 de setembre de 2011

CUREN EL FADRÍ DE SAU A CAN CAMPS DE SANT AMANÇ


El Fadrí de Sau fou ferit en més d'una ocasió pel somatent i les autoritats reials. En una d'elles fou atès i curat a Can Camps de Sant Amanç:

"Haura sis anys poch mes o manco nos vigue a trobar en dit bosch lo dit Hyeronym Planella hins digue que alla baix era lo sometent de las Esposes y dit Serrallonga nos digue a nosaltres quels anassem a batre y escopetejarem a dit sometent hils ferem recullir en dit bosch de les Esposes si be los de dit sometent se tornaren quem feriren a mi him travessaren per les espatlles".

"Y en estar jo ferit mos companys me portaren en casa de dit Salvi Camps y Planella y alli lo dit Camps me posa dins la cabanya que te just a sa casa y alli nos porta dit Camps y Salvi son fill a sopar him promete lo dit Camps major que al vespre me enviarie a sercar un barber pera curarme".


"Vingueren en dita cabanya y alli me cura lo dit barber lo qual barber era de Amer y al cap de una estona uem hagueren curat ells soparen en dita cabanya que jou viu perque jo no sopi y dits pare y fill Camps soparen tots junts a dit Serrallonga y demes companys"