dimecres, 30 de juny de 2010

VILADRAU


El municipi de Viladrau, al peu mateix del Montseny, era en el segle XI un niu de bandolers. En el sumari contra Serrallonga hi trobem unes quantes referències i, entre elles, al seu germà Segimón, també bandoler.

Un testimoni relata el succeït el dia de Sant martí, dia de Festa Major a Viladrau, quan arriba a la vila un comissari reial perseguint els lladres:

"... no torni fins la hora de oyr missa en dit lloch de Viladrau hont trobi un comissari del rey amb los cavalls lleugers que digueren eren vinguts per gaffar al dit Segimon Sala y altres bandolers y digueren tothom arreu quels havien avisats perque si no haguessin tingut avis los hy hagueren assolits y gaffats"

Joan Borrulet, un altre testimoni, també deixa constància del pas d'en Serrallonga per la vila i l'amistat que aquest tenia amb el rector del poble:

"Al cap de set y vuyt dies tornaren los dits Joan Sala alias Serrallonga y Segimon Ferrer en lo dit lloch de Sant Marti de Viladrau los quals lo trobaren que estave parlant ab lo senyor rector y vicari de la iglesia de dit lloch il cridaren y sel amenaren en lo hostal den Marti de dit lloch hont menjaren y begueren tots de companyia"