dimarts, 15 de novembre de 2016

FAUTORS DE BRUNYOLA (3) : EL MAS PARÈS

L'amo de can Parés diu a en Serrallonga i la Joana que entrin per la part de darrer del mas.




A principis de 1633 en Serrallonga i la Joana s’amagaven pels entorns de Castanyet, Santa Coloma i també Brunyola i Sant Martí.

Un dels masos on tenien fautors , a la parròquia de les Sposes, era el Mas Parés. Actualment una pairalia integrada en el conjunt d’edificis de l’empresa de producció de derivats de qualitat de l’ànec “Mas Parés”.

En el procés sumarial hi trobem diferents referències, tant del mateix Serrallonga com del Fadrí de Sau, que ens parlen de la seva amistat amb els “Peres de les Sposes” i de com sovintejaven aquesta masia.

“Yo conech molt be a T. Peres de les Sposes y en sa casa so jo estat en companyia de la dita Joana dos o tres vegades y en dita casa erem molt ben arribats per lo que dit Peres la primera vegada me digue que cada vegada quey anas fos ab secret y de nits hi anàvem sempre de nits y jo tirave una pedra a al finestra de la cambra ahont dit Peres dormia y aquí matex dit Peres baxave a obrir y allí nos posàvem a xarrar bones estones mentres que dit Peres feye aparellar de menyar y en estar a punt lo menyar lo matex Peres nos treye fora y allí menyarem dita Joana y jo ym recorda que asso fou entre Nadal y Carnestoltes”

Per la seva banda el Fadrí de Sau descriu, en la seva confessió, els components masculins de la família resident en el mas: el pare de família, un germà possiblement conco i el fill del primer.

“Jo conech molt be a T. Peres de Sant Marti de les Esposes y a T. Peres son fill y a T. Peres germà del vell los quals son molt grans amichs fautors y valedors nostres y en casa de dit peres lo vell y en presentia sua y de son fill havem menjat y begut moltes vegades dontnatnosne de molt bona gana y ab molta abundantia y cada vegada que passàvem per las Esposas anant y venint de robar al camí ral de Gerona feyem cap en casa de dit Peres”. 

 
El Nadal de 1630 en Serrallonga, el Fadrí de Sau i altres bandolers tornaven d’una de les seves fugides a França i van fer parada al Mas Parés:

“venie dit Serrallonga a fer diners entre sos deutes y amichs y fent cap nosaltres deves les Sposes ferem sa saber a dit Peres que nosaltres eram allí quey enviaarem a T. Puig que estava en casa de al viuda Salaverda amiga de Serrallonga y dit Puig nos torna resposta que lo dit Peres deya que pujassem en un bosquet quey ha sobre sa casa y allí nos porta menjar y beurer abundantment un germà de dit Peres hins digue que son germà no era gosat venir per temor que los mossos de casa no sen adonassen”.

El tal Peres del procés sumarial seria Jaume Parés, qui també apareix en la Unió contra els bandolers, i Miquel Parés el fill que apareix en el procés sumarial. Ricard Teixidor, a banda de facilitar-me un arbre genealògic de la família Parés, m’explica que el mas és molt antic i que ja es troba documentat l’any 1203.