dimecres, 27 de juliol de 2011

UN CAVALLER NYERRO A SANT ANDREU DE BANCELLS (1)El mes de desembre de l'any 1628 en Serrallonga tenia uns "encordis" i havia de prendre unes purgues. Va ser en un bosc proper a Sant Andreu de Bancells, en el terme municipal de Vilanova de Sau, on el va començar a atendre un barber de Vic anomenat Bonaventura Sans.

Aquest barber va presentar-se en companyia d'un cavaller de la ciutat anomenat Vicenç Valls:

"un dia entre altres dels que dit Sans me venia a curar vingue en companyia de Vicens Valls cavaller desta ciutat qui digue a dit Sans que tenie ganes de veurem y de conexerme y aixi dit Sans lo amena ahont jo ere que ere en un bosch prop de Vilanova de Sau ahont dit Sans me cura los encordis en presentia de dit Valls y a les hores lo dit Valls comensa de parlar ab mi dientme que ell ere nyerro y que folgave de conexerme y que ell faria per mi quant podria y restarem molt amichs".

Dies més tard en Serrallonga s'havia retirat al mas Sanglas de Querós:

"Y lo endema demati me dona la dita purga y allent a les deu hores ans del mig dia sen anaren dits Valls y Sans ym digueren que lo endema de mati prengues una aigua de ordi y que nom llevas que no fos un poch tardet ... y lo endema de mati que re la matinada que havia de prendrer laigua de ordi a punta de dia estant jo en lo llit senti escopetades defora y tement noy hagues parada salti y los que erem dintre saltarem fora ahont y havia molta gent del rey que tenian sitiada la dita casa y per lo que jo no estave sol quey havia en ma companyia molts de la quadrilla y alguns dells que estaven fora fent sentinella tots isquerem fora yns escopeteyarem ab la gent del rey que entengui ere la gent del balle de Osor que dura una gran estona la brega y apres saberem que nosaltres ferirem a quatre o sinch fadrins".

En Serrallonga i els seus van ser sorpresos pel batlle d'Osor i en varen escapar. Les sospites anaven dirigides cap al cavaller nyerro. Els havia traït?.