divendres, 21 d’octubre de 2016

CAMINS DE BANDOLERS A BRUNYOLA (1) : SERRALLONGA A LES MARRADES

Serrallonga i la Joana assaltant viatgers a les Marrades de Brunyola.
L'antic traçat de la carretera C-63 de Santa Coloma a Anglès.


L’investigador i historiador local Ricard Teixidor i Palau em va fer a mans dos articles seus relatius als camins principals que creuaven , des de temps reculats, els termes de Brunyola i Sant Martí.

Un d’ells fa referència al camí ral de Santa Coloma de Farners a Anglès i d’aquí cap a Olot.

L’antic camí ral ( que fou substituït a principis del segle XX pel traçat de la carretera C-63) “unia Santa Coloma amb Anglès, dues viles situades a les valls homònimes. Tot vorejant el massís de les Guilleries per la banda de llegant, passava per un terreny abrupte, la major part entre boscos frondosos i calia superar un coll fent un munt de revolts. Per això en la documentació antiga també se l’anomena camí de les marrades”, descriu Ricard Teixidor.

En el procés sumarial d’en Serrallonga trobem assalts a viatgers i traginers més amunt d’Anglès (que ens expliquen la importància d’aquesta via per a la quadrilla de les Guilleries), però també en tenim un de documentat en el camí de les marrades de Brunyola i amb un protagonista ben curiós: l'hostaler de l'Arrupit.

Així és, es tracta de la denúncia de Miquel Cantalozella, hostaler de l’hostal de l’Arrupit de Riudarenes, qui diu que el quinze de novembre de 1632 fou assaltat per en Serrallonga al lloc anomenat les Marrades:

“venint jo de la vila de les Planas ab Bernardi Thomas cunyat meu envers la Rupit (l’hostal de l’Arropit) ahont fas ma habitatio a la que forem a un lloch dit les Marradas terme de las Sposas me isque un lladre que aportave una dona en sa companya y aportave dit lladre una barretina birolada de las de montanya y me roba lo sombrero y la capa de pastor que jo aportave y alguns nou o deu rals y una balona de punt de agulla, una poca de carn de tossino fresch y a dit mon cunyat roba de divuyt fins a vint y quatre rals ab plata y mig pa que aportave lo qual lladre quim roba en dita ocasió conegui jo molt be es Joan Sala alias Serrallonga perque lo tinch molt ben conegut per haverlo vist alguna altra vegada y en particular quant roba en la casa ahont jo vuy estich que es en lo hostal den Arrupit “


Serrallonga anava acompanyat de la Joana:

"Es tambe veritat que dit Serraloonga quant nos hague aturats para robarnos nos feu arreconar a nosaltres ço es a dit mon conyat y a mi y lo bestiar que amenavem a un reco fora del cami real y en lo entretant que estiguerem axi com tinch dit arreconats se passejave dit Serrallonga per un caminet que alli hi ha fins arribar  en vista de un toranet y que quant ere alli mirave un poch cada vegade que arribave envers dit toranet y la dita dona que anave en sa companya estave un poch alt sobre nosaltres".