divendres, 26 de maig de 2017

ELS GERMANS GORNERS (1)
En el procés sumarial d’en Serrallonga hi trobem diverses referències als “germans Gornesos d’Amer”.

La masia, però, és l’actual mas Gorners del terme municipal de la Cellera de Ter. Aquesta no fou municipi independent fins l’any 1788. Això, juntament amb el fet que la lletra del Ball d’en Serrallonga inclou el personatge del “petit Gornés de Plantadís” m’ho porta a afirmar.

Els germans Gorners eren tres: Jeroni, Antic i Gabriel.

I devien ser components habituals de la quadrilla d’en Serrallonga, atès que els trobem en diferents episodis viscuts pels bandolers de les Guilleries.

A Antic Gorners el trobem en l’assalt del mas Cloperes, comés l’any 1628 i relatat pel Fadrí de Sau en el procés sumarial:

“Nos ne anarem dits Antich Gornes, dos germans Moners y jo testimoni y tambe lo Steve Tor quens ere vingut a trobar una tardeta en la casa de T. Cloperes de la Sellera de Angles al qual diguerem quens donas sexanta lliures que haviem menester dientli que si nons les dave lo matariem y dit Cloperes nos promete donar dites sexante lliures dins quinse dies com de fet les no porta a la vora del riu de Ter mes amunt de Lloret Salvatge lo mateix Cloperes ab un fill seu si be es veritat que el departirnos dell li diguerem quens portas dites sexanta lliures a la Armita de Santa Barbara y que las donas al armita que nosaltres les cobrariem dell”.
A Gabriel Gorners el trobem , el desembre de 1628, en la trampa que tendiren a la quadrilla al mas Sanglas de Querós. En aquella ocasió va resultar ferit pels trets de la gent del batlle d’Osor:

"Ym recorda molt be que dos o tes dies apres de quant tinguerem les escopetades en la casa dita los Sanglas de Caros ab la gent del balle de Osor - un episodi ocorregut el desembre de l'any 1628- ab les quals restaren nafrats Gabriel Gornes y Pere Sala mon mig germa per lo que jo tambe estave de mala gana de uns encordis lo dit Pere Sala me digue quens anassem en casa dits Farells de la muntanya que alli tindriem bon recapte".